Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2011

hvalatito
08:21
0143 716b 500
Reposted fromcoinoperatedboy coinoperatedboy viajoann joann

November 24 2010

hvalatito
10:22
hvalatito
09:46
Prawda historyczna jest dla mnie na pierwszym miejscu i jeśli zostanę radnym, zrobię wszystko, by wyjaśnić przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem i w należyty sposób upamiętnić jej ofiary
— Andrzej Melak, nowy rady PiS w Warszawie

November 23 2010

hvalatito
21:12
działa?
Reposted fromzyndul zyndul

November 22 2010

22:10
2536 abce
“Back view of Rudolf Steiner’s Das Heizhaus (1914) (the building that contains the boiler for the hot water heating system of the first and later second Goetheanums) with the second Goetheanum behind it.” Source: Rudolf Steiner Web.
Reposted fromnbr nbr
hvalatito
22:04
goetheanum (designed by rudolf steiner)
Reposted frommidnightradio midnightradio
hvalatito
21:18

Goetheanum II

Kilka zdjęć z wyprawy do Dornach, pod Bazyleą. Zamiast na narty, objadać się serem żółtym, pojechaliśmy oglądać, to co widać poniżej.

Budynek zaprojektował w latach dwudziestych Rudolf Steiner.
hvalatito
21:04
hvalatito
20:59
hvalatito
20:54
hvalatito
20:51
hvalatito
20:49
hvalatito
20:43

November 20 2010

hvalatito
11:58

Pyk.

I jest.

hvalatito
11:49
2263 e03b 500
Na początek.
Tags: Warszawa moje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl